Board of Directors 2013.07 - 2014.06

Board of Directors July 2013 - June 2014
Name Position
Weiqing Chen Co-Chair
Yu Wang Co-Chair
Jianhua Chen Controller
Zhanpan Zhang FDMC Chair
Mary Chen Building Manager
Sherri Duan  
Huageng Luo  
Muhao Sung  
Xiaoqiang Zeng President
Jianzhong Tang Vice President
Peizhen Xu Vice President
Ming Yuan Vice President
Fangbing Li Treasurer
Congzhou Wang Secretary
Gang Dong School Council Chair
Guoping Fei School Principal
Xiaoqing Zhang School Vice Principal
Xufeng Sun School Vice Principal
Wencui Zhao School Treasurer
Jian Xu School PTA President